Závlahy, agrotechnika > Odběr vody pro vyrovnání vláhového deficitu

(výběr z legislativy)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel a předmět zákona


(1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl.

(2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.


§ 2

Vymezení pojmů


(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

 

Díl 2

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí a úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu
 
 
 

§ 101

Platba k úhradě správy vodních toků
a správy povodí

4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové vody je menší než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za měsíc. Neplatí se též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, pro požární účely, napouštění veřejných koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů, pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin. Okalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.

Zdroj: Úplné znění zákona o vodách - č. 273/2010 Sb.


Odkazy:


Dostupný na: www.voda.gov.cz/portal
 

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: